Shri Vishnu Sahasranama Stotram sung by M S Subbulakshmi


There are many singers who have sung this masterpiece in slightly different versions. The version of M.S.Subbulakshmi is given below.

Listen to it while reading the chant.

श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १॥

यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परः शतम् ।
विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ २॥

व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् ।
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ ३॥

व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ।
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ ४॥

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ ५॥

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् ।
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ६॥

ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे ।
श्रीवैशम्पायन उवाच —
श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः ।
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ ७॥

 युधिष्ठिर उवाच ---

किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् ।
स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् ॥ ८॥

को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः ।
किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् ॥ ९॥

 भीष्म उवाच ---

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् ।
स्तुवन् नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ १०॥

तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ।
ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ११॥

अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् ।
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥ १२॥

ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् ।
लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् ॥ १३॥

एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ।
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥ १४॥

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः ।
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् ॥ १५॥

पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् ।
दैवतं दैवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १६॥

यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे ।
यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ १७॥

तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते ।
विष्णोर्नामसहस्रं मे श‍ृणु पापभयापहम् ॥ १८॥

यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ।
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १९॥

ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः ॥

छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः ॥ २०॥

अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकिनन्दनः ।
त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते ॥ २१॥

विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् ॥

अनेकरूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं ॥ २२ ॥

    पूर्वन्यासः ।
 श्रीवेदव्यास उवाच ---

ॐ अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य ।
श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः ।
अनुष्टुप् छन्दः ।
श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता ।
अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् ।
देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः ।
उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः ।
शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् ।
शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् ।
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् ।
त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् ।
आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ।
ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः ॥

श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् ।
श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामस्तोत्रपाठे विनियोगः ॥

    अथ न्यासः ।

ॐ शिरसि वेदव्यासऋषये नमः ।
मुखे अनुष्टुप्छन्दसे नमः ।
हृदि श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः ।
गुह्ये अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजाय नमः ।
पादयोर्देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तये नमः ।
सर्वाङ्गे शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकाय नमः ।
करसम्पूटे मम श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः ॥
इति ऋषयादिन्यासः ॥

    अथ करन्यासः ।

ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कार इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
अमृतांशूद्भवो भानुरिति तर्जनीभ्यां नमः ।
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मेति मध्यमाभ्यां नमः ।
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य इत्यनामिकाभ्यां नमः ।
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।
इति करन्यासः ।

    अथ षडङ्गन्यासः ।

ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कार इति हृदयाय नमः ।
अमृतांशूद्भवो भानुरिति शिरसे स्वाहा ।
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मेति शिखायै वषट् ।
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य इति कवचाय हुम् ।
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वीति नेत्रत्रयाय वौषट् ।
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इत्यस्त्राय फट् ।
इति षडङ्गन्यासः ॥

श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे विष्णोर्दिव्यसहस्रनामजपमहं
करिष्ये इति सङ्कल्पः ।

    अथ ध्यानम् ।

क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतेर्मौक्तिकानां
मालाकॢप्तासनस्थः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः ।
शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूष वर्षैः
आनन्दी नः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः ॥ १॥

भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे
कर्णावाशाः शिरो द्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः ।
अन्तःस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगोभोगिगन्धर्वदैत्यैः
चित्रं रंरम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि ॥ २॥

ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं (योगिहृद्ध्यानगम्यं)
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥ ३॥

मेघश्यामं पीतकौशेयवासं
श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् ।
पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं
विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् ॥ ४॥

नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते ।
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ५॥

सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं
सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् ।
सहारवक्षःस्थलकौस्तुभश्रियं (स्थलशोभिकौस्तुभं)
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥ ६॥

छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि
आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलंकृतम् ।
चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कित वक्षसं
रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॥ ७॥

 स्तोत्रम् ।
    हरिः ॐ ।

विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ।
भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १॥

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः ।
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ २॥

योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः ।
नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः ॥ ३॥

सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः ।
सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥ ४॥

स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ ५॥

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः ।
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ॥ ६॥

अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः ।
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ॥ ७॥

ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ।
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ॥ ८॥

ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ।
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् ॥ ९॥

सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः ।
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ॥ १०॥

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः ।
वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ॥ ११॥

वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्माऽसम्मितः समः ।
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥ १२॥

रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः ।
अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः ॥ १३॥

सर्वगः सर्वविद्भानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः ॥ १४॥

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः ।
चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः ॥ १५॥

भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः ।
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥ १६॥

उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः ।
अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ॥ १७॥

वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः ।
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥ १८॥

महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः ।
अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक् ॥ १९॥

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः ।
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ २०॥

मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः ।
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ २१॥

अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः ।
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ २२॥

गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः ।
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ २३॥

अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः ।
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ २४॥

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः ।
अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः ॥ २५॥

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः ।
सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः ॥ २६॥

असङ्ख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः ।
सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ २७॥

वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः ।
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ २८॥

सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः ।
नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ २९॥

ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ।
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ॥ ३०॥

अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः ।
औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ३१॥

भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः ।
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ ३२॥

युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः ।
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् ॥ ३३॥

इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः ।
क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः ॥ ३४॥

अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।
अपांनिधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ३५॥

स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ।
वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥ ३६॥

अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः ।
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ३७॥

पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् ।
महर्द्धिरृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ३८॥

अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ।
सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः ॥ ३९॥

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः ।
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ४०॥

उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः ।
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ॥ ४१॥

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः ।
परर्द्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ४२॥

रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः । (विरामो विरतो)
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः ॥ ४३॥

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ४४॥

ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ।
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ४५॥

विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् ।
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ४६॥

अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः ।
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ४७॥

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः ।
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् ॥ ४८॥

सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् ।
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥ ४९॥

स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् ।
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ॥ ५०॥

धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् ।
अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः ॥ ५१॥

गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः ।
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः ॥ ५२॥

उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।
शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ५३॥

सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः ।
विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वताम्पतिः ॥ ५४॥

जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः ।
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ५५॥

अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ।
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ॥ ५६॥

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ।
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश‍ृङ्गः कृतान्तकृत् ॥ ५७॥

महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी ।
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः ॥ ५८॥

वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोऽच्युतः ।
वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ५९॥

भगवान् भगहाऽऽनन्दी वनमाली हलायुधः ।
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ६०॥

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ।
दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ६१॥ (दिविस्पृक्)
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् ।
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् ॥ ६२॥

शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ६३॥

अनिवर्ती निवृत्तात्मा सङ्क्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः ।
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः ॥ ६४॥

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकत्रयाश्रयः ॥ ६५॥

स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः ।
विजितात्माऽविधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ॥ ६६॥

उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः ।
भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ॥ ६७॥

अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः ।
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ॥ ६८॥

कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः ।
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ॥ ६९॥

कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः ।
अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ॥ ७०॥

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।
ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ७१॥

महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः ।
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ॥ ७२॥

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ।
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ७३॥

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः ।
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ॥ ७४॥

सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ७५॥

भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः ।
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः ॥ ७६॥

विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् ।
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥ ७७॥

एको नैकः सवः कः किं यत् तत्पदमनुत्तमम् ।
लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ७८॥

सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी ।
वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः ॥ ७९॥

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् ।
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ८०॥

तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश‍ृङ्गो गदाग्रजः ॥ ८१॥

चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः ।
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् ॥ ८२॥

समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ।
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ८३॥

शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः ।
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥ ८४॥

उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः ।
अर्को वाजसनः श‍ृङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी ॥ ८५॥

सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः ।
महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥ ८६॥

कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः ।
अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥ ८७॥

सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।
न्यग्रोधोऽदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः ॥ ८८॥

सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः ।
अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः ॥ ८९॥

अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् ।
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥ ९०॥

भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः ।
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥ ९१॥

धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः ।
अपराजितः सर्वसहो नियन्ताऽनियमोऽयमः ॥ ९२॥

सत्त्ववान् सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः ।
अभिप्रायः प्रियार्होऽर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः ॥ ९३॥

विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः ।
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥ ९४॥

अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ।
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥ ९५॥

सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ।
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिणः ॥ ९६॥

अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः ।
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥ ९७॥

अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांवरः ।
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ ९८॥

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः ।
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥ ९९॥

अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः ।
चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥ १००॥

अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः ।
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ १०१॥

आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः ।
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥ १०२॥

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः ।
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ॥ १०३॥

भूर्भुवःस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥ १०४॥

यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः ।
यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ॥ १०५॥

आत्मयोनिः स्वयञ्जातो वैखानः सामगायनः ।
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥ १०६॥

शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥ १०७॥

सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति ।
वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी ।
श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु ॥ १०८॥

श्री वासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति ।
उत्तरन्यासः ।

 भीष्म उवाच ---

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः ।
नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् ॥ १॥

य इदं श‍ृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् ।
नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानवः ॥ २॥

वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत् ।
वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात् ॥ ३॥

धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् ।
कामानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात्प्रजाम् ॥ ४॥

भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः ।
सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत् ॥ ५॥

यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च ।
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥ ६॥

न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति ।
भवत्यरोगो द्युतिमान्बलरूपगुणान्वितः ॥ ७॥

रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात् ।
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ ८॥

दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् ।
स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥ ९॥

वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः ।
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् ॥ १०॥

न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् ।
जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥ ११॥

इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥ १२॥

न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः ।
भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३॥

द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः ।
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥ १४॥

ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् ।
जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ॥ १५॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः ।
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ॥ १६॥

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते । (कल्पते)
आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ १७॥

ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः ।
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ॥ १८॥

योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च ।
वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात् ॥ १९॥

एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः ।
त्रींल्लोकान्व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः ॥ २०॥

इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् ।
पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥ २१॥

विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् ।
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥ २२॥

न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति ।
अर्जुन उवाच —
पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम ।
भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन ॥ २३॥

श्रीभगवानुवाच —
यो मां नामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव ।
सोहऽमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः ॥ २४॥

स्तुत एव न संशय ॐ नम इति ।
व्यास उवाच —
वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् ।
सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ २५॥

श्री वासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति ।
पार्वत्युवाच —
केनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकम् ।
पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ २६॥

 ईश्वर उवाच ---

श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ॥ २७॥

श्रीरामनाम वरानन ॐ नम इति ।
ब्रह्मोवाच —
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे ।
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॥ २८॥

सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति ।

ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके
पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

 सञ्जय उवाच ---

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ २९॥

श्रीभगवानुवाच —
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ ३०॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ३१॥

आर्ताः विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः ।
सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति ॥ ३२॥ (भवन्तु)

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् । (प्रकृतिस्वभावात् )
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥ ३३॥

इति श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।
ॐ तत् सत् ।
॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

महाभारते अनुशासनपर्वणि


shuklaambaradharaM vishhNuM shashivarNaM chaturbhujam |
prasannavadanaM dhyaayet sarva vighnopa.shaantaye || (1)

vyaasaM vasishhTha naptaaraM shakteH pautramakalmashham |
paraasharaatmajaM vande shukataataM taponidhim || (2)

vyaasaaya vishhNu-roopaaya vyaasa roopaaya vishhNave |
namo vai brahma nidhaye vaasishhThaaya namo namaH || (3)

avikaaraaya shuddhaaya nityaaya paramaatmane |
sadaika roopa roopaaya vishhNave sarva jishhNave || (4)

yasya smaraNa maatreNa janmasaM saara bandhanaat |
vimuchyate namastasmai vishhNave prabhavishhNave || (5)

|| oM namo vishhNave prabhavishhNave ||

shrii vaishampaayana uvaacha –
shrutvaa dharmaanasheshheNa paavanaani cha sarvashaH |
yudhishhThiraH shaantanavaM punarevaa-bhyabhaashhata || (6)

yudhishhThira uvaacha –
kimekaM daivataM loke kiMvapyekaM paraayaNam |
stuvantaH kaM kamarchantaH praapnuyur-maanavaaH shubham || (7)

ko dharmaH sarvadharmaaNaaM bhavataH paramo mataH |
kin japan muchyate jantur-janmasaM-saara-bandhanaat || (8)

shrii bhiishhma uvaacha –
jagatprabhuM devedevamanantaM purushhottamam |
stuvannaama-sahasreNa purushhaH satatotthitaH || (9)

tameva chaarchayannityaM bhaktyaa purushhamavyayam |
dhyaayan stuvannamasyaM shcha yajamaanastameva cha || (10)

anaadinidhanaM vishhNuM sarvalokamaheshvaram |
lokaadhyakshaM stuvannityaM sarvaduHkhaatigo bhavet || (11)

brahmaNyaM sarvadharmaGYaM lokaanaaM kiirtivardhanam |
lokanaathaM mahadbhuutaM sarvabhuutabhavodbhavam || (12)

eshha me sarvadharmaaNaaM dharmo.adhikatamo mataH |
yadbhaktyaa puNDarii-kaakshaM stavairarchennaraH sadaa || (13)

paramaM yo mayattejaH paramaM yo mahattapaH |
paramaM yo mahad brahma paramaM yaH paraayaNam || (14)

pavitraaNaaM pavitraM yo maNgaLaanaaM cha maNgalam |
daivataM devataanaaM cha bhuutaanaaM yo.avyayaH pitaa || (15)

yataH sarvaaNi bhuutaani bhavantyaadiyugaagame |
yasmiM shcha pralayaM yaanti punareva yugakshaye || (16)

tasya lokapradhaanasya jagannaathasya bhuupate |
vishhNornaamasahasraM me shRuNu paapabhayaapaham || (17)

yaani naamaani gauNaani vikhyaataani mahaatmanaH |
RishhibhiH parigiitaani taani vakshyaami bhuutaye || (18)

RishhirnaamnaaM sahasrasya vedavyaaso mahaamuniH |
chhando.anushhTup tathaa devo bhagavaan devakiisutaH || (19)

amRitaaM shoodbhavo biijaM shaktirdevakii nandanaH |
trisaamaa hrudayaM tasya shaantyarthe viniyujyate || (20)

vishhNuM jishhNuM mahaavishhNuM prabhavishhNuM maheshvaram |
anekaruupa daityaantaM namaami purushhottamam || (21)

asya shrii vishhNordivya sahasranaama stotra mahaamantrasya |

shriivedavyaaso bhagavaanRishhiH |anushhThup chhandaH |
shrii mahaavishhnuH paramaatmaa shriimannaaraayaNo devataa |
amrutaaM shuudbhavo bhaanuriti biijam |
devakii nandanaH srashhTeti shaktiH |
udbhavaH kshobhaNo deva iti paramo mantraH |
shaNkhabhRin.nandakii chakriiti kiilakam |
shaarNga dhanvaa gadaadhara ityastrama |
rathaaNga paaNir akshobhya iti netrama |
trisaamaa saamagaH saameti kavacham |
aanandaM parabrahmeti yoniH |
RituH sudarshanaH kaala iti digbandhaH |
shriivishvaruupa iti dhyaanam |
shriimahaavishhNu priityarthe sahasranaamajape viniyogaH ||

(DHYAANAAM)

kshiirodhan.vatpradeshe shuchimaNi.vilasatsaikate mauktikaanaam
maalaakLiptaasanasthaH sphaTikamaNi.nibhair.mauktikair.maNDitaaNgaH |

shubhrai.rabhrairadabhrai.ruparivirachitairmuktapiiyuushha varshhaiH
aanandii naH puniiyaadarinalinagadaa shaNkhapaaNirmukundaH ||

bhooH paadaoo yasya naabhirviyadasuranilashchandra sooryau cha netre
karNaavaashaaH shiro dyaurmukhamapi dahano yasya vaasteyamabdhiH |

antaHsthaM yasya vishvaM suranarakhagagobhogigandharvadaityaiH
chitraM raMramyate taM tribhuvana vapushhaM vishhNumiishaM namaami ||

shaantaakaaraM bhujaga-shayanaM padmanaabhaM sureshaM
vishvaakhaaraM gagana-sadRishaM meghavarNaM shubha-aNgam |

lakshmee-kaantaM kamala-nayanaM yogibhir-dhyaana-gamyaM
vande vishhNuM bhava-bhaya-haraM sarva-lokaika-naatham ||

meghashyaamam peethakausheya-vaasam srivata-saangam kausthubhodh-bhaasithaangam |
punyopeytham pundareekayathaksham vande vishnum sarva-lokaika-naatham ||

sashankha chakram sakireeda kundalam sapeetha vastram saraseeruhekshanam |
sahaaravakshah sthalakausthubhasriyam namaami vishnum shirsachaturbhujam ||

chaayaayaam paarijaathasya hemasimhasanopari
aasinamambuda shyama maaya thakshamalankritham |

chandrananam chaturbaahum srivatsangitavakshasam
rukmani satyabhaamaabhyam sahitam krishnam asrayei ||

AUM namo bhagavate vaasudevaaya |

<< The Chant of the 1000 Names of Vishnu Begins Here >>

AUM vishvaM vishhNur-vashhaThkaaro bhoota-bhavya-bhavat-prabhuH |
bhoota-kRit bhoota-bhRid bhaavo bhootaatmaa bhootabhaavanaH ||(1)

puutaatmaa paramaatmaa cha muktaanaaM paramaa gatiH |
avyayaH purushaH saakshee kshetrajno akshara eva cha ||(2)

yogo yoga-vidaaM netaa pradhaana-purusheshvaraH |
naarasimha-vapuH shriimaan keshavaH purushottamaH ||(3)

sarvaH sharvaH shivaH sthaaNur bhootaadir nidhir-avyayaH |
saMbhavo bhaavano bhartaa prabhavaH prabhur-eeshvaraH ||(4)

svayaMbhooH shambhur aadityaH pushhkaraaksho mahaasvanaH |
anaadi-nidhano dhaataa vidhaataa dhaaturuttamaH ||(5)

aprameyo hRisheekeshaH padmanaabho-a-maraprabhuH |
vishvakarmaa manustvashhTaa sthavishhThaH sthaviro dhruvaH ||(6)

agraahyaH shaashvataH kRishhNo lohitaakshaH pratardanaH |
prabhootaH trikakub-dhaama pavitraM maNgalaM param ||(7)

eeshaanaH praaNadaH praaNo jyeshhThaH shreshhThaH prajaapatiH |
hiraNya-garbho bhuu-garbho maadhavo madhusuudanaH ||(8)

eeshvaro vikramee dhanvee medhaavee vikramaH kramaH |
anuttamo duraadharshhaH kRitaGYaH kRitir-aatmavaan ||(9)

sureshaH sharaNaM sharma vishva-retaaH prajaa-bhavaH |
ahaH samvatsaro vyaalaH pratyayaH sarvadarshanaH ||(10)

ajaH sarveshvaraH siddhaH siddhiH sarvaadir achyutaH |
vRishhaakapir ameyaatmaa sarva-yoga-viniHssRitaH ||(11)

vasur-vasumanaaH satyaH samaatmaa saMmitaH samaH |
amoghaH puNDareekaaksho vRishhakarmaa vRishhaakRitiH ||(12)

rudro bahu-shiraa babhrur vishvayoniH-shuchi-shravaaH |
amRitaH shaashvataH-sthaaNur-varaaroho mahaatapaaH ||(13)

sarvagaH sarvavid-bhaanuhr-vishhvak-seno janaardanaH |
vedo vedavid-avyaNgo vedaaNgo vedavit kaviH ||(14)

lokaadhyakshaH suraadhyaksho dharmaadhyakshaH kRitaa-kRitaH |
chaturaatmaa chaturvyuuhas-chatur-damshTrash-chatur-bhujaH ||(15)

bhraajishhNur-bhojanaM bhoktaa sahishhNur-jagadaadijaH |
anagho vijayo jetaa vishvayoniH punarvasuH ||(16)

upendro vaamanaH praamshur-amoghaH shuchir-oorjitaH |
ateendraH samgrahaH sargo dhRitaatmaa niyamo yamaH ||(17)

vedyo vaidyaH sadaayogee veerahaa maadhavo madhuH |
ati-indriyo mahaamaayo mahotsaaho mahaabalaH ||(18)

mahaabuddhir-mahaa-veeryo mahaa-shaktir mahaa-dyutiH |
anirdeshya-vapuH shriimaan ameyaatmaa mahaadri-dhRik ||(19)

maheshhvaaso mahiibhartaa shreenivaasaH sataaM gatiH |
aniruddhaH suraanando govindo govidaaM-patiH ||(20)

mareechir-damano hamsaH suparNo bhujagottamaH |
hiraNyanaabhaH sutapaaH padmanaabhaH prajaapatiH ||(21)

amRityuH sarva-dRik simhaH san-dhaataa sandhimaan sthiraH |
ajo durmarshhaNaH shaastaa vishrutaatmaa suraariHaa ||(22)

guruH-gurutamo dhaamaH satyaH-satya-paraakramaH |
nimishho-a-nimishhaH sragvee vaachaspatir-udaara-dheeH ||(23)

agraNeer-graamaNiiH shriimaan nyaayo netaa samiiraNaH |
sahasra-muurdhaa vishvaatmaa sahasraakshaH sahasrapaat ||(24)

aavartano nivRittaatmaa samvRitaH saM-pramardanaH |
ahaH ssamvartako vanhir anilo dharaNiidharaH ||(25)

suprasaadaH prasannaatmaa vishva-dhRig-vishvabhug-vibhuH |
satkartaa satkRitaH saadhur jahnur-naaraayaNo naraH ||(26)

asankhyeyo-aprameyaatmaa vishishhTaH shishhTa-kRit-shhuchiH |
siddhaarthaH siddhasankalpaH siddhidaH siddhisaadhanaH ||(27)

vRishhaahee vRishhabho vishhNur-vRishhaparvaa vRishhodaraH |
vardhano vardhamaanashcha viviktaH shruti-saagaraH ||(28)

subhujo durdharo vaagmii mahendro vasudo vasuH |
naika-ruupo bRihad-ruupaH shipivishhTaH prakaashanaH ||(29)

ojas-tejo-dyutidharaH prakaasha-atmaa prataapanaH |
RiddaH spashhTaaksharo mantrash-chandraanshur-bhaaskara-dyutiH ||(30)

amRitaaMshuudbhavo bhaanuH shashabinduH sureshvaraH |
aushhadhaM jagataH setuH satya-dharma-paraakramaH ||(31)

bhoota-bhavya-bhavan-naathaH pavanaH paavano-analaH |
kaamahaa kaamakRit-kaantaH kaamaH kaamapradaH prabhuH ||(32)

yugaadi-kRit Yugaavarto naikamaayo mahaashanaH |
adRishyo vyaktaruupashcha sahasrajid anandajit ||(33)

ishhTo vishishhTaH shishhTeshhTaH shikhaNDii nahushho vRishhaH |
krodhahaa krodhakRit kartaa vishvabaahur mahiidharaH ||(34)

achyutaH prathitaH praaNaH praaNado vaasavaanujaH |
apaam nidhiradhishhTaanam apramattaH pratishhThitaH ||(35)

skandaH skanda-dharo dhuryo varado vaayuvaahanaH |
vaasudevo bRihad bhaanur aadidevaH purandaraH ||(36)

ashoka-staaraNa-staaraH shuuraH shaurirjaneSHvaraH |
anukuulaH shataavartaH padmee padmanibhekshaNaH ||(37)

padmanaabho-aravindaakshaH padmagarbhaH shariirabhRit |
mahardhi-Riddhoh vRiddhaatmaa mahaaksho garuDadhvajaH ||(38)

atulaH sharabho bhiimaH samayaGYo havirhariH |
sarvalakshaNa lakshaNyo lakshmiivaan samitinjayaH ||(39)

viksharo rohito maargo hetur daamodaraH sahaH |
mahiidharo mahaabhaago vegavaan-amitaashanaH ||(40)

udbhavaH kshobhaNo devaH shriigarbhaH parameshvaraH |
karaNaM kaaraNaM kartaa vikartaa gahano guhaH ||(41)

vyavasaayo vyavasthaanaH samsthaanaH sthaanado-dhruvaH |
pararrdviH paramaspashTah-tushhTaH pushhTaH shubhekshaNaH ||(42)

raamo viraamo virajo maargo neyo nayo-anayaH |
veeraH shaktimataaM shreshhTaH dharmo dharmaviduttamaH ||(43)

vaikuNThaH purushhaH praaNaH praaNadaH praNavaH pRithuH |
hiraNyagarbhaH shatruGHNo vyaapto vaayuradhokshajaH ||(44)

RituH sudarshanaH kaalaH parameshhThii parigrahaH |
ugraH samVatsaro daksho vishraamo vishva-dakshiNaH ||(45)

vistaaraH sthaavarah sthaaNuH pramaaNaM biijamavyayam |
artho anartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanaH ||(46)

anirviNNaH sthavishhTho-abhoordharma-yuupo mahaa-makhaH |
nakshatranemir nakshatree kshamaH kshaamaH sameehanaH ||(47)

yaGYa ijyo mahejyashcha kratuH satraM sataaM gatiH |
sarvadarshee vimuktaatmaa sarvaGYo GYaanamuttamam ||(48)

suvrataH sumukhaH suukshmaH sughoshhaH sukhadaH suhRit |
manoharo jita-krodho viirabaahurvidaaraNaH ||(49)

svaapanaH svavasho vyaapee naikaatmaa naikakarmakRit |
vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvaraH ||(50)

dharmagub dharmakRid dharmii sadasatkshara aksharam |
aviGYaataa sahastraaMshur vidhaataa kRitalakshaNaH ||(51)

gabhastinemiH sattvasthaH simho bhootamaheshvaraH |
aadidevo mahaadevo devesho devabhRid guruH ||(52)

uttaro gopatirgoptaa GYaanagamyaH puraatanaH |
shareera bhootabhRidbhoktaa kapeendro bhooridakshiNaH ||(53)

somapo-amRitapaH somaH purujit purusattamaH |
vinayo jayaH satyasandho daashaarhaH saatvataaM patiH ||(54)

jiivo vinayitaa-saakshee mukundo-amitavikramaH |
ambhonidhiranantaatmaa mahodadhishayo-antakaH ||(55)

ajo mahaarhaH svaabhaavyo jitaamitraH pramodanaH |
aanando nandano nandaH satyadharmaa trivikramaH ||(56)

maharshhiH kapilaachaaryaH kRitaGYo medineepatiH |
tripadastridashaadhyaksho mahaashRiNgaH kRitaantakRit ||(57)

mahaavaraaho govindaH sushheNaH kanakaaNgadee |
guhyo gabhiiro gahano guptashchakra-gadaadharaH ||(58)

vedhaaH svaaNgojitaH kRishhNo dRiDhaH sankarshhaNoachyutaH |
varuuNo vaaruNo vRikshaH pushhkaraaksho mahaamanaaH ||(59)

bhagavaan bhagahaanandii vanamaalii halaayudhaH |
aadityo jyotiraadityaH sahiishhNur-gatisattamaH ||(60)

sudhanvaa khaNDaparashurdaaruNo draviNapradaH |
divih-spRik sarvadRik vyaaso vaachaspatir-ayonijaH ||(61)

trisaamaa saamagaH saama nirvaaNaM bheshhajaM bhishhak |
sannyaasakRit-chhamaH shaanto nishhThaa shaantiH paraayaNam ||(62)

shubhaaNgaH shaantidaH srashhTaa kumudaH kuvaleshayaH |
gohito gopatirgoptaa vRishhabhaaksho vRishhapriyaH ||(63)

anivartii nivRittaatmaa sa.nksheptaa kshemakRit-shhivaH |
shriivatsavakshaaH shriivaasaH shriipatiH shriimataaM varaH ||(64)

shriidaH shriishaH shriinivaasaH shriinidhiH shriivibhaavanaH |
shriidharaH shriikaraH shreyaH shriimaaN-llokatrayaashrayaH ||(65)

svakshH svaNgaH shataanando nandirJYortiRgaNeshvaraH |
vijitaatmaa vidheyaatmaa satkiirtishchhinnasa.nshayaH ||(66)

udiirNaH sarvatas-chakshuraniishaH shaashvatasthiraH |
bhooshayo bhooshhaNo bhootirvishokaH shokanaashanaH ||(67)

archishhmaanarchitaH kumbho vishuddhaatmaa vishodhanaH |
aniruddho.apratirathaH pradyumno.amitavikramaH ||(68)

kaalaneminihaa viiraH shauriH shuurajaneshvaraH |
trilokaatmaa trilokeshaH keshavaH keshihaa hariH ||(69)

kaamadevaH kaamapaalaH kaamii kaantaH kRitaagamaH |
anirdeshyavapurvishhNur viiroananto dhana.njayaH ||(70)

brahmaNyo brahmakRit brahmaa brahma brahmavivardhanaH |
brahmavid braahmaNo brahmii brahmaGYo braahmaNapriyaH ||(71)

mahaakramo mahaakarmaa mahaatejaa mahoragaH |
mahaakraturmahaayajvaa mahaayaGYo mahaahaviH ||(72)

stavyaH stavapriyaH stotraM stutiH stotaa raNapriyaH |
puurNaH puurayitaa puNyaH puNyakiirtiranaamayaH ||(73)

manojavastiirthakaro vasuretaa vasupradaH |
vasuprado vaasudevo vasurvasumanaa haviH ||(74)

sadgatiH satkRitiH sattaa sadbhootiH satparaayaNaH |
shuuraseno yadushreshhThaH sannivaasaH suyaamunaH ||(75)

bhootaavaaso vaasudevaH sarvaasunilayo-analaH |
darpahaa darpado dRipto durdharo-athaaparaajitaH ||(76)

vishvamuurtir.mahaamuurtir.diiptamuurtir-amuurtimaan |
anekamuurtiravyaktaH shatamuurtiH shataananaH ||(77)

eko naikaH savaH kaH kiM yat.tat.padamanuttamam |
lokabandhur.lokanaatho maadhavo bhaktavatsalaH ||(78)

suvarNovarNo hemaaNgo varaaNga.shchandanaaNgadii |
viirahaa vishhamaH shuunyo ghRitaashiir.achalashchalaH ||(79)

amaanii maanado maanyo lokasvaamii trilokadhRik |
sumedhaa medhajo dhanyaH satyamedhaa dharaadharaH ||(80)

tejovRishho dyutidharaH sarvashastrabhRitaaM varaH |
pragraho nigraho vyagro naikashRiNgo gadaagrajaH ||(81)

chaturmuurti.shchaturbaahu.shchaturvyuuha.shchaturgatiH |
chaturaatmaa chaturbhaava.shchaturvedavidekapaat ||(82)

samaavarto-anivRittaatmaa durjayo duratikramaH |
durlabho durgamo durgo duraavaaso duraarihaa ||(83)

shubhaaNgo lokasaaraNgaH sutantu.stantuvardhanaH |
indrakarmaa mahaakarmaa kRitakarmaa kRitaagamaH ||(84)

udbhavaH sundaraH sundo ratnanaabhaH sulochanaH |
arko vaajasanaH shRiNgii jayantaH sarvavij-jayii ||(85)

suvarNabindurakshobhyaH sarvavaageeshvareshvaraH |
mahaahRado mahaagarto mahaabhooto mahaanidhH ||(86)

kumudaH kundaraH kundaH parjanyaH paavano-anilaH
amRitaasho-amRitavapuH sarvaGYaH sarvatomukhaH ||(87)

sulabhaH suvrataH siddhaH shatrujichchhatrutaapanaH |

nyagrodho.udumbaro-ashvattha.shchaaNuuraandhranishhuudanaH ||(88)

sahasraarchiH saptajivhaH saptaidhaaH saptavaahanaH |
amuurtiranagho-achintyo bhayakRit bhayanaashanaH ||(89)

aNurbRihat kRishaH sthuulo guNabhRinnirguNo mahaan |
adhRitaH svadhRitaH svaasyaH praagvansho vanshavardhanaH ||(90)

bhaarabhRit.kathito yogii yogiishaH sarvakaamadaH |
aashramaH shramaNaH kshaamaH suparNo vaayuvaahanaH ||(91)

dhanurdharo dhanurvedo daNDo damayitaa damaH |
aparaajitaH sarvasaho niyantaa niyamo yamaH ||(92)

sattvavaan saattvikaH satyaH satyadharmaparaayaNaH |
abhipraayaH priyaarho-arhaH priyakRit-priitivardhanaH ||(93)

vihaayasagatirjyotiH suruchirhutabhug vibhuH |
ravirvirochanaH suuryaH savitaa ravilochanaH ||(94)

ananto hutabhugbhoktaa sukhado naikajo.agrajaH |
anirviNNaH sadaamarshhii lokadhishhThaanamad.hbhutaH ||(95)

sanaat sanaatanatamaH kapilaH kapiravyayaH |
svastidaH svastikRit svasti svastibhuk svastidakshiNaH ||(96)

araudraH kuNDalii chakrii vikramyuurjitashaasanaH |
shabdaatigaH shabdasahaH shishiraH sharvariikaraH ||(97)

akruuraH peshalo daksho dakshiNaH kshamiNaaM varaH |
vidvattamo viitabhayaH puNyashravaNakiirtanaH ||(98)

uttaaraNo dushhkRitihaa puNyo duHsvapnanaashanaH |
veerahaa rakshaNaH santo jiivanaH paryavasthitaH ||(99)

ananantaruupo-anantashreer jitamanyur bhayaapahaH |
chaturasro gabhiiraatmaa vidisho vyaadisho dishaH ||(100)

anaadirbhoorbhuvo lakshmiiH suviiro ruchiraaNgadaH |
janano janajanmaadir bheemo bhiimaparaakramaH ||(101)

aadhaaranilayo-dhaataa pushhpahaasaH prajaagaraH |
uurdhvagaH satpathaachaaraH praaNadaH praNavaH paNaH ||(102)

pramaaNaM praaNanilayaH praaNabhRit praaNajiivanaH |
tattvaM tattvavidekaatmaa janmamRityu.jaraatigaH ||(103)

bhoorbhavaH svastarustaaraH savitaa prapitaamahaH |
yaGYo yaGYapatiryajvaa yaGYaaNgo yaGYavaahanaH ||(104)

yaGYabhRid.yaGYakRid.yaGYii yaGYabhug.yaGYasaadhanaH |
yaGYaantakRid.yaGYaguhyamannam.annaada eva cha ||(105)

aatmayoniH svayaMjaato vaikhaanaH saamagaayanaH |
devakiinandanaH srashhTaa kshitiishaH paapanaashanaH ||(106)

shaNkhabhRinnandakii chakree shaarNgardhanvaa gadaadharaH |
rathaaNgapaaNir.akshobhyaH sarvapraharaNaayudhaH ||(107)

sarvapraharaNaayudha OM namaH iti | .

vanamaali gadee shaarngii shankhii chakrii cha nandakii |
sriimaannaaraayano vishnur.vaasudevoabhirakshathu ||   x3

itiidaM kiirtaniiyasya keshavasya mahaatmanaH |
naamnaaM sahasraM divyaanaam-asheshheNa prakiirtitam || (1)

ya edaM shrunyaa-Nityam yashchapi parikirtayaet |
Naa-aShubham praptyunaat kinCHIT-somutreH cha manavaH || (2)

veedantago brahmana-asyat Kshatriyo vijayee bhavaet |
vaishyo dhana-SamRidhasya-shuudra-sukhamvaapnuyaat || (3)

dharmaarthii praapnuyaad-dharmam.arthaarthii cha.arthamaapnuyaat |
kaamaanava.apnuyaatkaamii prajaarthii cha-apnuyaat prajaaH || (4)

bhaktimaan yaH sadotthaaya shuchistadgatamaanasaH |
sahasraM vaasudevasya naamnaametatprakiirtayet || (5)

yashaH praapnoti vipulaM GYaatipraadhaanyameva cha |
achalaaM shriyamaapnoti shreyaH praapnotyan.uttamam || (6)

na bhayaM kvachidaapnoti viiryaM tejashcha vindati |
bhavatyarogo dyutimaan-bala-ruupa-guNaanvitaH || (7)

rogaarto muchyate rogaa-dbaddho muchyeta bandhanaat |
bhayaan.muchyeta bhiitastu muchyetaapanna aapadaH || (8)

durgaaNyatit.aratyaashu purushhaH purushhottamam |
stuvannaama-sahasreNa nityaM bhaktisamanvitaH || (9)

vaasudevaashrayo martyo vaasudevaparaayaNaH |
sarvapaapa-vishuddhaatmaa yaati brahma sanaatanam || (10)

na vaasudevabhaktaanaam-ashubhaM vidyate kvachit |
janma.mRityu.jaraavyaadhi.bhayaM naivopajaayate || (11)

imaM stavama-dhiiyaanaH shraddhaabhaktisamanvitaH |
yujyetaatmaa sukhakshaanti shriidhRiti smRiti kiirtibhiH || (12)

na krodho na cha maatsaryaM na lobho naashubhaa matiH |
bhavanti kRita puNyaanaaM bhaktaanaaM purushhottame || (13)

dyauH sachandraarka-nakshatraa khaM disho bhuurmahodadhiH |
vaasudevasya viiryeNa vidhRitaani mahaatmanaH || (14)

sasuraasura-gandharvaM sayaksho.ragaraakshasam |
jagadvashe vartatedaM kRishhNasya sacharaacharam || {15}

indriyaaNi mano buddhiH sattvaM tejo balaM dhritiH |
vaasudeva.atmakaanyaahuH kshetraM kshetraGYa eva cha || (16)

sarvaagamaanaa.maachaaraH prathamaM parikalpate |
aacharaprabhavo dharmo dharmasya prabhurachyutaH || (17)

RishhayaH pitaro devaa mahaabhuutaani dhaatavaH |
jaNgamaajaNgamaM chedaM jagannaaraayaN.odbhavam || (18)

yogo GYaanaM tathaa saa.nkhyaM vidyaaH shilpaadi karma cha |
vedaaH shaastraaNi viGYaanam.etat.sarvaM janaardanaat || (19)

eko vishhNurmahadbhuutaM pRithag.bhuutaanyanekashaH |
trii.nlokaanvyaapya bhuutaatmaa bhu.nkte vishvabhugavyayaH || (20)

imaM stavaM bhagavato vishhNorvyaasena kiirtitam |
paThedya ichchhet.purushhaH shreyaH praaptuM sukhaani cha || (21)

vishveshvaramajaM devaM jagataH prabhavaapyayam |
bhajanti ye pushkaraakshaM na te yaanti paraabhavam || (22)

|| na te yaanti paraabhavam oM nama iti ||

Arjuna uvaacha –
padmapatravishaalaaksha padmanaabha surottama |
bhaktaanaam-anuraktaanaaM traataa bhava janaardana || (23)

shrii bhagavaanuvaacha –
yo maaM naamasahasreNa stotum-ichchhati paaNDava |
soha.amekena shlokena stuta eva na saMshayaH || (24)

|| stuta eva na saM shaya oM nama iti ||

vyaasa uvaacha –
vaasanaad-vaasudevasya vaasitaM te bhuvantrayam |
sarvabhuuta-nivaasosi vaasudeva namostu te || (25)

|| shrii vaasudeva namo.astuta oM nama iti ||

paarvatyuvaacha –
kenopaayena laghunaa vishhNor naama sahasrakam |
paThyate panDitair nityam shrotum-ichchhaam-yaham prabho || (26)

iishvara uvaacha –
shriiraama raama raameti rame raame manorame |
sahasra naama tattulyam raamanaama varaanane || (27) …(3x)

||raamanaama varaanana oM nama iti ||

brahmovaacha –
namo.stvanantaaya sahasra muurttaye sahasra paadaakshi shiroru baahave |
sahasranaamne purushhaaya shaashvate sahasrakoTii yugadhaariNe namaH || (28)

|| sahasrakoTii yugadhaariNa oM nama iti ||

saJNjaya uvaacha –
yatra yogeshvaraH kRishhNo yatra paartho dhanurdharaH |
tatra shriirvijayo bhuutirdhruvaa niitirmatir mama || (29)

shriibhagavaanuvaacha –
ananyaa.shchintayanto maaM ye janaaH paryupaasate |
teshhaam nityaabhi.yuktaanaaM yogakshemaM vahaamyaham || (30)

paritraaNaaya saadhoonaaM vinaashaaya cha dushha kRitaam |
dharma saMsthaapanaarthaaya saMbhavaami yuge yuge || (31)

aartaa vishhaNNaaH shithilaashcha bhiitaaH ghoreshhu cha vyaadhishhu varttamaanaaH |
sa.nkiirtya naaraayaNa shabdamaatraM vimukta duHkhaaH sukhino bhavantu || (32)

kayenavacha manasendhriyerva
buddhyatmanaavaa prakruteswabhawat
karomi yadyat sakalam parasmai
naaraayana iti samarpayami


॥ ध्यानम् ॥

शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

॥ अथ श्रीविष्णू सहस्रनामावली ॥

१ ॐ विश्वस्मै नमः ।
२ ॐ विष्णवे नमः ।
३ ॐ वषट्काराय नमः ।
४ ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।
५ ॐ भूतकृते नमः ।
६ ॐ भूतभृते नमः ।
७ ॐ भावाय नमः ।
८ ॐ भूतात्मने नमः ।
९ ॐ भूतभावनाय नमः ।
१० ॐ पूतात्मने नमः ।
११ ॐ परमात्मने नमः ।
१२ ॐ मुक्तानां परमगतये नमः ।
१३ ॐ अव्ययाय नमः ।
१४ ॐ पुरुषाय नमः ।
१५ ॐ साक्षिणे नमः ।
१६ ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
१७ ॐ अक्षराय नमः ।
१८ ॐ योगाय नमः ।
१९ ॐ योगविदां नेत्रे नमः ।
२० ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ।
२१ ॐ नारसिंहवपुषे नमः ।
२२ ॐ श्रीमते नमः ।
२३ ॐ केशवाय नमः ।
२४ ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
२५ ॐ सर्वस्मै नमः ।
२६ ॐ शर्वाय नमः ।
२७ ॐ शिवाय नमः ।
२८ ॐ स्थाणवे नमः ।
२९ ॐ भूतादये नमः ।
३० ॐ निधये अव्ययाय नमः ।
३१ ॐ सम्भवाय नमः ।
३२ ॐ भावनाय नमः ।
३३ ॐ भर्त्रे नमः ।
३४ ॐ प्रभवाय नमः ।
३५ ॐ प्रभवे नमः ।
३६ ॐ ईश्वराय नमः ।
३७ ॐ स्वयम्भुवे नमः ।
३८ ॐ शम्भवे नमः ।
३९ ॐ आदित्याय नमः ।
४० ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
४१ ॐ महास्वनाय नमः ।
४२ ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
४३ ॐ धात्रे नमः ।
४४ ॐ विधात्रे नमः ।
४५ ॐ धातुरुत्तमाय नमः ।
४६ ॐ अप्रमेयाय नमः ।
४७ ॐ हृषीकेशाय नमः ।
४८ ॐ पद्मनाभाय नमः ।
४९ ॐ अमरप्रभवे नमः ।
५० ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
५१ ॐ मनवे नमः ।
५२ ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
५३ ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
५४ ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः ।
५५ ॐ अग्रह्याय नमः ।
५६ ॐ शाश्वताय नमः ।
५७ ॐ कृष्णाय नमः ।
५८ ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
५९ ॐ प्रतर्दनाय नमः ।
६० ॐ प्रभूताय नमः ।
६१ ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः ।
६२ ॐ पवित्राय नमः ।
६३ ॐ मङ्गलाय परस्मै नमः ।
६४ ॐ ईशानाय नमः ।
६५ ॐ प्राणदाय नमः ।
६६ ॐ प्राणाय नमः ।
६७ ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
६८ ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
६९ ॐ प्रजापतये नमः ।
७० ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
७१ ॐ भूगर्भाय नमः ।
७२ ॐ माधवाय नमः ।
७३ ॐ मधुसूदनाय नमः ।
७४ ॐ ईश्वराय नमः । (see 36)
७५ ॐ विक्रमिणे नमः ।
७६ ॐ धन्विने नमः ।
७७ ॐ मेधाविने नमः ।
७८ ॐ विक्रमाय नमः ।
७९ ॐ क्रमाय नमः ।
८० ॐ अनुत्तमाय नमः ।
८१ ॐ दुराधर्षाय नमः ।
८२ ॐ कृतज्ञाय नमः ।
८३ ॐ कृतये नमः ।
८४ ॐ आत्मवते नमः ।
८५ ॐ सुरेशाय नमः ।
८६ ॐ शरणाय नमः ।
८७ ॐ शर्मणे नमः ।
८८ ॐ विश्वरेतसे नमः ।
८९ ॐ प्रजाभवाय नमः ।
९० ॐ अन्हे नमः ।
९१ ॐ संवत्सराय नमः ।
९२ ॐ व्यालाय नमः ।
९३ ॐ प्रत्ययाय नमः ।
९४ ॐ सर्वदर्शनाय नमः ।
९५ ॐ अजाय नमः ।
९६ ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
९७ ॐ सिद्धाय नमः ।
९८ ॐ सिद्धये नमः ।
९९ ॐ सर्वादये नमः ।
१०० ॐ अच्युताय नमः ।
१०१ ॐ वृषाकपये नमः ।
१०२ ॐ अमेयात्मने नमः ।
१०३ ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः ।
१०४ ॐ वसवे नमः ।
१०५ ॐ वसुमनसे नमः ।
१०६ ॐ सत्याय नमः ।
१०७ ॐ समात्मने नमः ।
१०८ ॐ सम्मिताय नमः ।
१०९ ॐ समाय नमः ।
११० ॐ अमोघाय नमः ।
१११ ॐ पुंडरीकाक्षाय नमः ।
११२ ॐ वृषकर्मणे नमः ।
११३ ॐ वृषाकृतये नमः ।
११४ ॐ रुद्राय नमः ।
११५ ॐ बहुशिरसे नमः ।
११६ ॐ बभ्रवे नमः ।
११७ ॐ विश्वयोनये नमः ।
११८ ॐ शुचिश्रवसे नमः ।
११९ ॐ अमृताय नमः ।
१२० ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः ।
१२१ ॐ वरारोहाय नमः ।
१२२ ॐ महातपसे नमः ।
१२३ ॐ सर्वगाय नमः ।
१२४ ॐ सर्वविद्भानवे नमः ।
१२५ ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।
१२६ ॐ जनार्दनाय नमः ।
१२७ ॐ वेदाय नमः ।
१२८ ॐ वेदविदे नमः ।
१२९ ॐ अव्यङ्गाय नमः ।
१३० ॐ वेदाङ्गाय नमः ।
१३१ ॐ वेदविदे नमः । (see 128)
१३२ ॐ कवये नमः ।
१३३ ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
१३४ ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
१३५ ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
१३६ ॐ कृताकृताय नमः ।
१३७ ॐ चतुरात्मने नमः ।
१३८ ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।
१३९ ॐ चतुर्द्रंष्त्राय नमः ।
१४० ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
१४१ ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
१४२ ॐ भोजनाय नमः ।
१४३ ॐ भोक्त्रे नमः ।
१४४ ॐ सहिष्णवे नमः ।
१४५ ॐ जगदादिजाय नमः ।
१४६ ॐ अनघाय नमः ।
१४७ ॐ विजयाय नमः ।
१४८ ॐ जेत्रे नमः ।
१४९ ॐ विश्वयोनये नमः । (see 117)
१५० ॐ पुनर्वसवे नमः ।
१५१ ॐ उपेन्द्राय नमः ।
१५२ ॐ नामाय नमः ।
१५३ ॐ प्रांशवे नमः ।
१५४ ॐ अमोघाय नमः । (see 110)
१५५ ॐ शुचये नमः ।
१५६ ॐ उर्जिताय नमः ।
१५७ ॐ अतीन्द्राय नमः ।
१५८ ॐ सङ्ग्रहाय नमः ।
१५९ ॐ सर्गाय नमः ।
१६० ॐ धृतात्मने नमः ।
१६१ ॐ नियमाय नमः ।
१६२ ॐ यमाय नमः ।
१६३ ॐ वेद्याय नमः ।
१६४ ॐ वैद्याय नमः ।
१६५ ॐ सदायोगिने नमः ।
१६६ ॐ वीरघ्ने नमः ।
१६७ ॐ माधवाय नमः । (see 72)
१६८ ॐ मधवे नमः ।
१६९ ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
१७० ॐ महामायाय नमः ।
१७१ ॐ महोत्साहाय नमः ।
१७२ ॐ महाबलाय नमः ।
१७३ ॐ महाबुधाय नमः ।
१७४ ॐ महावीराय नमः ।
१७५ ॐ महाशक्तये नमः ।
१७६ ॐ महाद्युतये नमः ।
१७७ ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।
१७८ ॐ श्रीमते नमः । (see 22)
१७९ ॐ अमेयत्मने नमः ।
१८० ॐ महाद्रिधृशे नमः ।
१८१ ॐ महेश्वासाय नमः ।
१८२ ॐ महीभर्त्रे नमः ।
१८३ ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
१८४ ॐ सतांगतये नमः ।
१८५ ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
१८६ ॐ सुरानंदाय नमः ।
१८७ ॐ गोविन्दाय नमः ।
१८८ ॐ गोविदांपतये नमः ।
१८९ ॐ मरीचये नमः ।
१९० ॐ दमनाय नमः ।
१९१ ॐ हंसाय नमः ।
१९२ ॐ सुपर्णाय नमः ।
१९३ ॐ भुजगोत्तमाय नमः ।
१९४ ॐ हिरण्यनाभाय नमः ।
१९५ ॐ सुतपसे नमः ।
१९६ ॐ पद्मनाभाय नमः । (see 48)
१९७ ॐ प्रजापतये नमः । (see 69)
१९८ ॐ अमृत्यवे नमः ।
१९९ ॐ सर्वदृशे नमः ।
२०० ॐ सिंहाय नमः ।
२०१ ॐ संधाद्ते नमः ।
२०२ ॐ सन्धिमते नमः ।
२०३ ॐ स्थिराय नमः ।
२०४ ॐ अजाय नमः । (see 95)
२०५ ॐ दुर्मर्षणाय नमः ।
२०६ ॐ शास्त्रे नमः ।
२०७ ॐ विश्रुतात्मने नमः ।
२०८ ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
२०९ ॐ गुरुवे नमः ।
२१० ॐ गुरुतमाय नमः ।
२११ ॐ धाम्ने नमः ।
२१२ ॐ सत्याय नमः । (see 106)
२१३ ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
२१४ ॐ निमिषाय नमः ।
२१५ ॐ अनिमिषाय नमः ।
२१६ ॐ स्रग्वीणे नमः ।
२१७ ॐ वाचस्पतयेउदारधिये नमः ।
२१८ ॐ अग्रण्ये नमः ।
२१९ ॐ ग्रामण्ये नमः ।
२२० ॐ श्रीमते नमः । (see 22, 178)
२२१ ॐ न्यायाय नमः ।
२२२ ॐ नेत्रे नमः ।
२२३ ॐ समीरणाय नमः ।
२२४ ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः ।
२२५ ॐ विश्वात्मने नमः ।
२२६ ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
२२७ ॐ सहस्रपदे नमः ।
२२८ ॐ आवर्तनाय नमः ।
२२९ ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
२३० ॐ संवृत्ताय नमः ।
२३१ ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः ।
२३२ ॐ अहःसंवर्तकाय नमः ।
२३३ ॐ वन्हये नमः ।
२३४ ॐ अनिलाय नमः ।
२३५ ॐ धरणीधराय नमः ।
२३६ ॐ सुप्रसादाय नमः ।
२३७ ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
२३८ ॐ विश्वधृषे नमः ।
२३९ ॐ विश्वभुजे नमः ।
२४० ॐ विभवे नमः ।
२४१ ॐ सत्कर्त्रे नमः ।
२४२ ॐ सत्कृताय नमः ।
२४३ ॐ साधवे नमः ।
२४४ ॐ जान्हवे नमः ।
२४५ ॐ नारायणाय नमः ।
२४६ ॐ नराय नमः ।
२४७ ॐ असंख्येयाय नमः ।
२४८ ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
२४९ ॐ विशिष्टाय नमः ।
२५० ॐ शिष्टकृते नमः ।
२५१ ॐ शुचये नमः । (see 155)
२५२ ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
२५३ ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।
२५४ ॐ सिद्धिदाय नमः ।
२५५ ॐ सिद्धिसाधाय नमः ।
२५६ ॐ वृषाहिणे नमः ।
२५७ ॐ वृषभाय नमः ।
२५८ ॐ विष्णवे नमः । (see 2)
२५९ ॐ वृषपर्वणे नमः ।
२६० ॐ वृषोदराय नमः ।
२६१ ॐ वर्धनाय नमः ।
२६२ ॐ वर्धमानाय नमः ।
२६३ ॐ विविक्ताय नमः ।
२६४ ॐ श्रुतिसागराय नमः ।
२६५ ॐ सुभुजाय नमः ।
२६६ ॐ दुर्धराय नमः ।
२६७ ॐ वाग्मिने नमः ।
२६८ ॐ महेन्द्राय नमः ।
२६९ ॐ वसुदाय नमः ।
२७० ॐ वसवे नमः । (see 104)
२७१ ॐ नैकरूपाय नमः ।
२७२ ॐ बृहद्रूपाय नमः ।
२७३ ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
२७४ ॐ प्रकाशाय नमः ।
२७५ ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः ।
२७६ ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
२७७ ॐ प्रतापनाय नमः ।
२७८ ॐ ऋद्धाय नमः ।
२७९ ॐ स्पष्टाक्षराय नमः ।
२८० ॐ मंत्राय नमः ।
२८१ ॐ चन्द्रांशवे नमः ।
२८२ ॐ भास्करद्युतये नमः ।
२८३ ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः ।
२८४ ॐ भानवे नमः ।
२८५ ॐ शशबिन्दवे नमः ।
२८६ ॐ सुरेश्वराय नमः ।
२८७ ॐ औधधाय नमः ।
२८८ ॐ जगतहेतवे नमः ।
२८९ ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ।
२९० ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः ।
२९१ ॐ पवनाय नमः ।
२९२ ॐ पावनाय नमः ।
२९३ ॐ अनलाय नमः ।
२९४ ॐ कामघ्ने नमः ।
२९५ ॐ कामकृते नमः ।
२९६ ॐ कान्ताय नमः ।
२९७ ॐ कामाय नमः ।
२९८ ॐ कामप्रदाय नमः ।
२९९ ॐ प्रभवे नमः । (see 35)
३०० ॐ युगादिकृते नमः ।
३०१ ॐ युगावर्ताय नमः ।
३०२ ॐ नैकमायाय नमः ।
३०३ ॐ महाशनाय नमः ।
३०४ ॐ अदृश्याय नमः ।
३०५ ॐ व्यक्तरूपाय नमः ।
३०६ ॐ सहस्रजिते नमः ।
३०७ ॐ अनन्तजिते नमः ।
३०८ ॐ इष्टाय नमः ।
३०९ ॐ विशिष्टाय नमः । (see 249)
३१० ॐ शिष्टेष्टाय नमः ।
३११ ॐ शिखंडिने नमः ।
३१२ ॐ नहुषाय नमः ।
३१३ ॐ वृषाय नमः ।
३१४ ॐ क्रोधाग्ने नमः ।
३१५ ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः ।
३१६ ॐ विश्वबाहवे नमः ।
३१७ ॐ महीधराय नमः ।
३१८ ॐ अच्युताय नमः । (see 100)
३१९ ॐ प्रथिताय नमः ।
३२० ॐ प्राणाय नमः । (see 66)
३२१ ॐ प्राणदाय नमः । (see 65)
३२२ ॐ वासवानुजाय नमः ।
३२३ ॐ अपां निधये नमः ।
३२४ ॐ अधिष्ठानाय नमः ।
३२५ ॐ अप्रमत्ताय नमः ।
३२६ ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ।
३२७ ॐ स्कन्दाय नमः ।
३२८ ॐ स्कन्दधराय नमः ।
३२९ ॐ धुर्याय नमः ।
३३० ॐ वरदाय नमः ।
३३१ ॐ वायुवाहनाय नमः ।
३३२ ॐ वासुदेवाय नमः ।
३३३ ॐ बृहद्भानवे नमः ।
३३४ ॐ आदिदेवाय नमः ।
३३५ ॐ पुरन्दराय नमः ।
३३६ ॐ अशोकाय नमः ।
३३७ ॐ तारणाय नमः ।
३३८ ॐ ताराय नमः ।
३३९ ॐ शूराय नमः ।
३४० ॐ शौरये नमः ।
३४१ ॐ जनेश्वराय नमः ।
३४२ ॐ अनुकूलाय नमः ।
३४३ ॐ शतावर्ताय नमः ।
३४४ ॐ पद्मिने नमः ।
३४५ ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः ।
३४६ ॐ पद्मनाभाय नमः । (see 48, 196)
३४७ ॐ अरविन्दाय नमः ।
३४८ ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
३४९ ॐ शरीरभृते नमः ।
३५० ॐ महर्धये नमः ।
३५१ ॐ ऋद्धाय नमः । (see 278)
३५२ ॐ वृद्धात्मने नमः ।
३५३ ॐ महाक्षाय नमः ।
३५४ ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
३५५ ॐ अतुलाय नमः ।
३५६ ॐ शरभाय नमः ।
३५७ ॐ भीमाय नमः ।
३५८ ॐ समयज्ञाय नमः ।
३५९ ॐ हविर्हरये नमः ।
३६० ॐ सर्वलक्षणलक्षणाय नमः ।
३६१ ॐ लक्ष्मीवते नमः ।
३६२ ॐ समितिंजयाय नमः ।
३६३ ॐ विक्षराय नमः ।
३६४ ॐ रोहिताय नमः ।
३६५ ॐ मार्गाय नमः ।
३६६ ॐ हेतवे नमः ।
३६७ ॐ दामोदराय नमः ।
३६८ ॐ सहाय नमः ।
३६९ ॐ महीधराय नमः । (see 317)
३७० ॐ महाभागाय नमः ।
३७१ ॐ वेगवते नमः ।
३७२ ॐ अमिताशनाय नमः ।
३७३ ॐ उद्भवाय नमः ।
३७४ ॐ क्षोभनाय नमः ।
३७५ ॐ देवाय नमः ।
३७६ ॐ श्रीगर्भाय नमः ।
३७७ ॐ परमेश्वराय नमः ।
३७८ ॐ करणाय नमः ।
३७९ ॐ कारणाय नमः ।
३८० ॐ कर्त्रे नमः ।
३८१ ॐ विकर्त्रे नमः ।
३८२ ॐ गहनाय नमः ।
३८३ ॐ गुहाय नमः ।
३८४ ॐ व्यवसायाय नमः ।
३८५ ॐ व्यवस्थानाय नमः ।
३८६ ॐ संस्थानाय नमः ।
३८६-१ ॐ स्थानदाय नमः ।
३८७ ॐ ध्रुवाय नमः ।
३८८ ॐ परार्धये नमः ।
३९० ॐ परमस्पष्टाय नमः ।
३९१ ॐ तुष्टाय नमः ।
३९२ ॐ पुष्टाय नमः ।
३९३ ॐ शुभेक्षणाय नमः ।
३९४ ॐ रामाय नमः ।
३९५ ॐ विरामाय नमः ।
३९६ ॐ विरजाय नमः ।
३९७ ॐ मार्गाय नमः । (see 365)
३९८ ॐ नेयाय नमः ।
३९९ ॐ नयाय नमः ।
४०० ॐ अनयाय नमः ।
४०१ ॐ वीरायै नमः ।
४०२ ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठायै नमः ।
४०३ ॐ धर्मायै नमः ।
४०४ ॐ धर्मविदुत्तमायै नमः ।
४०५ ॐ वैकुंठायै नमः ।
४०६ ॐ पुरुषायै नमः ।
४०७ ॐ प्राणायै नमः ।
४०८ ॐ प्राणदायै नमः ।
४०९ ॐ प्रणवायै नमः ।
४१० ॐ पृथवे नमः ।
४११ ॐ हिरण्यगर्भायै नमः ।
४१२ ॐ शत्रुघ्नायै नमः ।
४१३ ॐ व्याप्तायै नमः ।
४१४ ॐ वायवे नमः ।
४१५ ॐ अधोक्षजायै नमः ।
४१६ ॐ ऋतवे नमः ।
४१७ ॐ सुदर्शनायै नमः ।
४१८ ॐ कालायै नमः ।
४१९ ॐ परमेष्ठिने नमः ।
४२० ॐ परिग्रहाय नमः ।
४२१ ॐ उग्राय नमः ।
४२२ ॐ संवत्सराय नमः । (see 91)
४२३ ॐ दक्षाय नमः ।
४२४ ॐ विश्रामाय नमः ।
४२५ ॐ विश्वदक्षिणाय नमः ।
४२६ ॐ विस्ताराय नमः ।
४२७ ॐ स्थावरस्थाणवे नमः ।
४२८ ॐ प्रमाणाय नमः ।
४२९ ॐ बीजमव्ययाय नमः ।
४३० ॐ अर्थाय नमः ।
४३१ ॐ अनर्थाय नमः ।
४३२ ॐ महाकोशाय नमः ।
४३३ ॐ महाभोगाय नमः ।
४३४ ॐ महाधनाय नमः ।
४३५ ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
४३६ ॐ स्थविष्ठाय नमः । (see 53)
४३७ ॐ अभुवे नमः ।
४३८ ॐ धर्मयूपाय नमः ।
४३९ ॐ महामखाय नमः ।
४४० ॐ नक्षत्रनेमये नमः ।
४४१ ॐ नक्षित्रिणे नमः ।
४४२ ॐ क्षमाय नमः ।
४४३ ॐ क्षामाय नमः ।
४४४ ॐ समीहनाय नमः ।
४४५ ॐ यज्ञाय नमः ।
४४६ ॐ ईज्याय नमः ।
४४७ ॐ महेज्याय नमः ।
४४८ ॐ क्रतवे नमः ।
४४९ ॐ सत्राय नमः ।
४५० ॐ सतांगतये नमः । (see 184)
४५१ ॐ सर्वदर्शिने नमः ।
४५२ ॐ विमुक्तात्मने नमः ।
४५३ ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
४५४ ॐ ज्ञानमुत्तमाय नमः ।
४५५ ॐ सुव्रताय नमः ।
४५६ ॐ सुमुखाय नमः ।
४५७ ॐ सूक्ष्माय नमः ।
४५८ ॐ सुघोषाय नमः ।
४५९ ॐ सुखदाय नमः ।
४६० ॐ सुहृदे नमः ।
४६१ ॐ मनोहराय नमः ।
४६२ ॐ जितक्रोधाय नमः ।
४६३ ॐ वीरबाहवे नमः ।
४६४ ॐ विदारणाय नमः ।
४६५ ॐ स्वापनाय नमः ।
४६६ ॐ स्ववशाय नमः ।
४६७ ॐ व्यापिने नमः ।
४६८ ॐ नैकात्मान नमः ।
४६९ ॐ नैककर्मकृते नमः ।
४७० ॐ वत्सराय नमः ।
४७१ ॐ वत्सलाय नमः ।
४७२ ॐ वत्सिने नमः ।
४७३ ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
४७४ ॐ धनेश्वराय नमः ।
४७५ ॐ धर्मगुपे नमः ।
४७६ ॐ धर्मकृते नमः ।
४७७ ॐ धर्मिने नमः ।
४७८ ॐ सते नमः ।
४७९ ॐ असते नमः ।
४८० ॐ क्षराय नमः ।
४८१ ॐ अक्षराय नमः । (see 17)
४८२ ॐ अविज्ञात्रे नमः ।
४८३ ॐ सहस्रांशवे नमः ।
४८४ ॐ विधात्रे नमः । (see 44)
४८५ ॐ कृतलक्षणाय नमः ।
४८६ ॐ गभस्तिनेमये नमः ।
४८७ ॐ सत्त्वस्थाय नमः ।
४८८ ॐ सिंहाय नमः । (see 200)
४८९ ॐ भूतमहेश्वराय नमः ।
४९० ॐ आदिदेवाय नमः । (see 334)
४९१ ॐ महादेवाय नमः ।
४९२ ॐ देवेशाय नमः ।
४९३ ॐ देवभृद्गुरवे नमः ।
४९४ ॐ उत्तराय नमः ।
४९५ ॐ गोपतये नमः ।
४९६ ॐ गोप्त्रे नमः ।
४९७ ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
४९८ ॐ पुरातनाय नमः ।
४९९ ॐ शरीरभूभृते नमः ।
५०० ॐ भोक्त्रे नमः । (see 143)
५०१ ॐ कपीन्द्राय नमः ।
५०२ ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
५०३ ॐ सोमपाय नमः ।
५०४ ॐ अमृतपाय नमः ।
५०५ ॐ सोमाय नमः ।
५०६ ॐ पुरुजिते नमः ।
५०७ ॐ पुरुसत्तमाय नमः ।
५०८ ॐ विनयाय नमः ।
५०९ ॐ जयाय नमः ।
५१० ॐ सत्यसंधाय नमः ।
५११ ॐ दाशार्हाय नमः ।
५१२ ॐ सात्वतां पतये नमः ।
५१३ ॐ जीवाय नमः ।
५१४ ॐ विनयितासाक्षिणे नमः ।
५१५ ॐ मुकुन्दाय नमः ।
५१६ ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
५१७ ॐ अम्भोनिधये नमः ।
५१८ ॐ अनन्तात्मने नमः ।
५१९ ॐ महोदधिशयाय नमः ।
५२० ॐ अनन्तकाय नमः ।
५२१ ॐ अजाय नमः । (see 95, 204)
५२२ ॐ महार्हाय नमः ।
५२३ ॐ स्वाभाव्याय नमः ।
५२४ ॐ जितामित्राय नमः ।
५२५ ॐ प्रमोदाय नमः ।
५२६ ॐ आनन्दाय नमः ।
५२७ ॐ नन्दनाय नमः ।
५२८ ॐ नन्दाय नमः ।
५२९ ॐ सत्यधर्मणे नमः ।
५३० ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
५३१ ॐ महर्षयेकपिलाचार्याय नमः ।
५३२ ॐ कृतज्ञाय नमः । (see 82)
५३३ ॐ मेदिनीपतये नमः ।
५३४ ॐ त्रिपदाय नमः ।
५३५ ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः ।
५३६ ॐ महाश‍ृङ्गाय नमः ।
५३७ ॐ कृतान्तकृते नमः ।
५३८ ॐ महावराहाय नमः ।
५३९ ॐ गोविन्दाय नमः । (see 187)
५४० ॐ सुषेणाय नमः ।
५४१ ॐ कनकाङ्गदिने नमः ।
५४२ ॐ गुह्याय नमः ।
५४३ ॐ गभीराय नमः ।
५४४ ॐ गहनाय नमः । (see 382)
५४५ ॐ गुप्ताय नमः ।
५४६ ॐ चक्रगदाधराय नमः ।
५४७ ॐ वेधसे नमः ।
५४८ ॐ स्वाङ्गाय नमः ।
५४९ ॐ अजिताय नमः ।
५५० ॐ कृष्णाय नमः । (see 57)
५५१ ॐ दृढाय नमः ।
५५२ ॐ संकर्षणाच्युताय नमः ।
५५३ ॐ वरुणाय नमः ।
५५४ ॐ वारुणाय नमः ।
५५५ ॐ वृक्षाय नमः ।
५४६ ॐ पुष्कराक्षाय नमः । (see 40)
५४७ ॐ महामनसे नमः ।
५४८ ॐ भगवते नमः ।
५४९ ॐ भगघ्ने नमः ।
५६० ॐ आनन्दिने नमः ।
५६१ ॐ वनमालिने नमः ।
५६२ ॐ हलायुधाय नमः ।
५६३ ॐ आदित्याय नमः । (see 334)
५६४ ॐ ज्योतिरादित्याय नमः ।
५६५ ॐ सहिष्णुवे नमः ।
५६६ ॐ गतिसत्तमाय नमः ।
५६७ ॐ सुधन्वने नमः ।
५६८ ॐ खण्डपराशवे नमः ।
५६९ ॐ दारुणाय नमः ।
५७० ॐ द्रविणप्रदाय नमः ।
५७१ ॐ दिवस्पृशे नमः ।
५७२ ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः ।
५७३ ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः ।
५७४ ॐ त्रिसाम्ने नमः ।
५७५ ॐ सामगाय नमः ।
५७६ ॐ साम्ने नमः ।
५७७ ॐ निर्वाणाय नमः ।
५७८ ॐ भेषजाय नमः ।
५७९ ॐ भिषजे नमः ।
५८० ॐ संन्यासकृते नमः ।
५८१ ॐ शमाय नमः ।
५८२ ॐ शान्ताय नमः ।
५८३ ॐ निष्ठायै नमः ।
५८४ ॐ शान्त्यै नमः ।
५८५ ॐ पराय्णाय नमः ।
५८६ ॐ शुभाङ्गाय नमः ।
५८७ ॐ शान्तिदाय नमः ।
५८८ ॐ स्रष्ट्रे नमः ।
५८९ ॐ कुमुदाय नमः ।
५९० ॐ कुवलेशाय नमः ।
५९१ ॐ गोहिताय नमः ।
५९२ ॐ गोपतये नमः । (see 495)
५९३ ॐ गोप्त्रे नमः । (see 496)
५९४ ॐ वृषभाक्षाय नमः ।
५९५ ॐ वृषप्रियाय नमः ।
५९६ ॐ अनिवर्तिने नमः ।
५९७ ॐ निवृत्तात्मने नमः । (see 229)
५९८ ॐ संक्षेप्त्रे नमः ।
५९९ ॐ क्षेमकृते नमः ।
६०० ॐ शिवाय नमः । (see 27)
६०१ ॐ श्रीवत्सवक्षे नमः ।
६०२ ॐ श्रीवासाय नमः ।
६०३ ॐ श्रीपतये नमः ।
६०४ ॐ श्रीमतां वराय नमः ।
६०५ ॐ श्रीदाय नमः ।
६०६ ॐ श्रीशाय नमः ।
६०७ ॐ श्रीनिवासाय नमः । (see 183)
६०८ ॐ श्रीनिधये नमः ।
६०९ ॐ श्रीविभावनाय नमः ।
६१० ॐ श्रीधराय नमः ।
६११ ॐ श्रीकराय नमः ।
६१२ ॐ श्रेयसे नमः ।
६१३ ॐ श्रीमते नमः । (see 22, 178, 220)
६१४ ॐ लोकत्रयाश्राय नमः ।
६१५ ॐ स्वक्षाय नमः ।
६१६ ॐ स्वाङ्गाय नमः । (see 548)
६१७ ॐ शतानन्दाय नमः ।
६१८ ॐ नन्द्ये नमः ।
६१९ ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ।
६२० ॐ विजितात्मने नमः ।
६२१ ॐ विधेयात्मने नमः ।
६२२ ॐ सत्कीर्तये नमः ।
६२३ ॐ छिन्नसंशयाय नमः ।
६२४ ॐ उदीर्णाय नमः ।
६२५ ॐ सर्वतचक्षुसे नमः ।
६२६ ॐ अनीशाय नमः ।
६२७ ॐ शाश्वतस्थिराय नमः ।
६२८ ॐ भूशयाय नमः ।
६२९ ॐ भूषणाय नमः ।
६३० ॐ भूतये नमः ।
६३१ ॐ विशोकाय नमः ।
६३२ ॐ शोकनाशनाय नमः ।
६३३ ॐ अर्चिष्मते नमः ।
६३४ ॐ अर्चिताय नमः ।
६३५ ॐ कुम्भाय नमः ।
६३६ ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
६३७ ॐ विशोधनाय नमः ।
६३८ ॐ अनिरुद्धाय नमः । (see 185)
६३९ ॐ अप्रतिरथाय नमः ।
६४० ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
६४१ ॐ अमितविक्रमाय नमः । (see 516)
६४२ ॐ कालनेमिनिघ्ने नमः ।
६४३ ॐ वीराय नमः ।
६४४ ॐ शौरये नमः । (see 340)
६४५ ॐ शूरजनेश्वराय नमः ।
६४६ ॐ त्रिलोकात्मने नमः ।
६४७ ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
६४८ ॐ केशवाय नमः । (see 23)
६४९ ॐ केशिघ्ने नमः ।
६५० ॐ हरये नमः ।
६५१ ॐ कामदेवाय नमः ।
६५२ ॐ कामपालाय नमः ।
६५३ ॐ कामिने नमः ।
६५४ ॐ कान्ताय नमः । (see 296)
६५५ ॐ कृतागमाय नमः ।
६५६ ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः । (see 177)
६५७ ॐ विष्णवे नमः । (see 2, 258)
६५८ ॐ वीराय नमः । (see 643)
६५९ ॐ अनन्ताय नमः ।
६६० ॐ धनंजयाय नमः ।
६६१ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
६६२ ॐ ब्रह्मकृते नमः ।
६६३ ॐ ब्रह्मणे नमः ।
६६४ ॐ ब्राह्मणे नमः ।
६६५ ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः ।
६६६ ॐ ब्रह्मविदे नमः ।
६६७ ॐ ब्राह्मणाय नमः ।
६६८ ॐ ब्रह्मिणे नमः ।
६६९ ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः ।
६७० ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
६७१ ॐ महाक्रमाय नमः ।
६७२ ॐ महाकर्मणे नमः ।
६७३ ॐ महातेजसे नमः ।
६७४ ॐ महोरगाय नमः ।
६७५ ॐ महाक्रत्वे नमः ।
६७६ ॐ महायज्वने नमः ।
६७७ ॐ महायज्ञाय नमः ।
६७८ ॐ महाहविषे नमः ।
६७९ ॐ स्तव्याय नमः ।
६८० ॐ स्तवप्रियाय नमः ।
६८१ ॐ स्तोत्राय नमः ।
६८२ ॐ स्तुतये नमः ।
६८३ ॐ स्तोत्रे नमः ।
६८४ ॐ रणप्रियाय नमः ।
६८५ ॐ पूर्णाय नमः ।
६८६ ॐ पूरयित्रे नमः ।
६८७ ॐ पुण्याय नमः ।
६८८ ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
६८९ ॐ अनामयाय नमः ।
६९० ॐ मनोजवाय नमः ।
६९१ ॐ तीर्थकराय नमः ।
६९२ ॐ वसुरेतसे नमः ।
६९३ ॐ वसुप्रदाय नमः ।
६९४ ॐ वासुदेवाय नमः । (see 332)
६९५ ॐ वसवे नमः । (see 104, 270)
६९६ ॐ वसुमनसे नमः । (see 105)
६९७ ॐ हविषे नमः ।
६९८ ॐ हविषे नमः । (see 697)
६९९ ॐ सद्गतये नमः ।
७०० ॐ सदृतये नमः ।
७०१ ॐ सत्तायै नमः ।
७०२ ॐ सद्भूतये नमः ।
७०३ ॐ सत्परायणाय नमः ।
७०४ ॐ शूरसेनाय नमः ।
७०५ ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।
७०६ ॐ सन्निवासाय नमः ।
७०७ ॐ सूयामुनाय नमः ।
७०८ ॐ भूतावासाय नमः ।
७०९ ॐ वासुदेवाय नमः । (see 332, 694)
७१० ॐ सर्वासुनिलयाय नमः ।
७११ ॐ अनलाय नमः । (see 293)
७१२ ॐ दर्पघ्ने नमः ।
७१३ ॐ दर्पदाय नमः ।
७१४ ॐ दृप्ताय नमः ।
७१५ ॐ दुर्धराय नमः । (see 266)
७१६ ॐ अपराजिताय नमः ।
७१७ ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
७१८ ॐ महामूर्तये नमः ।
७१९ ॐ दीप्तमूर्तये नमः ।
७२० ॐ अमूर्तिमते नमः ।
७२१ ॐ अनेकमूर्तये नमः ।
७२२ ॐ अव्यक्ताय नमः ।
७२३ ॐ शतमूर्तये नमः ।
७२४ ॐ शताननाय नमः ।
७२५ ॐ एकैस्मै नमः ।
७२६ ॐ नैकस्मै नमः ।
७२७ ॐ सवाय नमः ।
७२८ ॐ काय नमः ।
७२९ ॐ कस्मै नमः ।
७३० ॐ यस्मै नमः ।
७३१ ॐ तस्मै नमः ।
७३२ ॐ पदमनुत्तमाय नमः ।
७३३ ॐ लोकबन्धवे नमः ।
७३४ ॐ लोकनाथाय नमः ।
७३५ ॐ माधवाय नमः । (see 72, 167)
७३६ ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
७३७ ॐ सुवर्णवर्णाय नमः ।
७३८ ॐ हेमाङ्गाय नमः ।
७३९ ॐ वराङ्गाय नमः ।
७४० ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः ।
७४१ ॐ वीरघ्ने नमः । (see 166)
७४२ ॐ विषमाय नमः ।
७४३ ॐ शून्याय नमः ।
७४४ ॐ घृताशीशाय नमः ।
७४५ ॐ अचलाय नमः ।
७४६ ॐ चलाय नमः ।
७४७ ॐ अमानिने नमः ।
७४८ ॐ मानदाय नमः ।
७४९ ॐ मान्याय नमः ।
७५० ॐ लोकस्वामिने नमः ।
७५१ ॐ त्रिलोकधृषे नमः ।
७५२ ॐ सुमेधसे नमः ।
७५३ ॐ मेधजाय नमः ।
७५४ ॐ धन्याय नमः ।
७५५ ॐ सत्यमेधसे नमः ।
७५६ ॐ धराधराय नमः ।
७५७ ॐ तेजोवृषाय नमः ।
७५८ ॐ द्युतिधराय नमः ।
७५९ ॐ सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः ।
७६० ॐ प्रग्रहाय नमः ।
७६१ ॐ निग्रहाय नमः ।
७६२ ॐ व्यग्राय नमः ।
७६३ ॐ नैकश‍ृङ्गाय नमः ।
७६४ ॐ गदाग्रजाय नमः ।
७६५ ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।
७६६ ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
७६७ ॐ चतुर्व्यूहाय नमः । (see 138)
७६८ ॐ चतुर्गतये नमः ।
७६९ ॐ चतुरात्मने नमः । (see 137)
७७० ॐ चतुर्भावाय नमः ।
७७१ ॐ चतुर्वेदविदे नमः ।
७७२ ॐ एकपदे नमः ।
७७३ ॐ समावर्ताय नमः ।
७७४ ॐ निवृतात्मने नमः ।
७७५ ॐ दुर्जाय नमः ।
७७६ ॐ दुरतिक्रमाय नमः ।
७७७ ॐ दुर्लभाय नमः ।
७७८ ॐ दुर्गमाय नमः ।
७७९ ॐ दुर्गाय नमः ।
७८० ॐ दुरावासाय नमः ।
७८१ ॐ दुरारिघ्ने नमः ।
७८२ ॐ शुभाङ्गाय नमः । (see 586)
७८३ ॐ लोकसारङ्गाय नमः ।
७८४ ॐ सुतन्तवे नमः ।
७८५ ॐ तन्तुवर्धनाय नमः ।
७८६ ॐ इन्द्रकर्मणे नमः ।
७८७ ॐ महाकर्मणे नमः । (see 672)
७८८ ॐ कृतकर्मणे नमः ।
७८९ ॐ कृतागमाय नमः । (see 655)
७९० ॐ उद्भवाय नमः । (see 373)
७९१ ॐ सुन्दराय नमः ।
७९२ ॐ सुन्दाय नमः ।
७९३ ॐ रत्ननाभाय नमः ।
७९४ ॐ सुलोचनाय नमः ।
७९५ ॐ अर्काय नमः ।
७९६ ॐ वाजसनाय नमः ।
७९७ ॐ श‍ृङ्गिने नमः ।
७९८ ॐ जयन्ताय नमः ।
७९९ ॐ सर्वविज्जयिने नमः ।
८०० ॐ उद्भवाय नमः । (see 373, 790)
८००-१ ॐ सुवर्ण बिंदवे नमः ।
८००-२ ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
८०१ ॐ अधोक्षजाय नमः ।
८०२ ॐ सर्ववागीश्वराय नमः ।
८०३ ॐ महाहृदाय नमः ।
८०४ ॐ महागर्ताय नमः ।
८०५ ॐ महाभूताय नमः ।
८०६ ॐ महानिधये नमः ।
८०७ ॐ कुमुदाय नमः । (see 588)
८०८ ॐ कुन्दराय नमः ।
८०९ ॐ कुन्दाय नमः ।
८१० ॐ पर्जन्याय नमः ।
८११ ॐ पावनाय नमः । (see 292)
८१२ ॐ अनिलाय नमः । (see 234)
८१३ ॐ अमृतांशाय नमः ।
८१४ ॐ अमृतवपुषे नमः ।
८१५ ॐ सर्वज्ञाय नमः । (see 453)
८१६ ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
८१७ ॐ सुलभाय नमः ।
८१८ ॐ सुव्रताय नमः । (see 455)
८१९ ॐ सिद्धाय नमः । (see 97)
८२० ॐ शत्रुजिते नमः ।
८२१ ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
८२२ ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
८२३ ॐ उदुम्बराय नमः ।
८२४ ॐ अश्वत्थाय नमः ।
८२५ ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः ।
८२६ ॐ सहस्रार्चिषे नमः ।
८२७ ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।
८२८ ॐ सप्तैधसे नमः ।
८२९ ॐ सप्तवाहनाय नमः ।
८३० ॐ अमूर्तये नमः ।
८३१ ॐ अनघाय नमः । (see 146)
८३२ ॐ अचिन्त्याय नमः ।
८३३ ॐ भयकृते नमः ।
८३४ ॐ भयनाशनाय नमः ।
८३५ ॐ अणवे नमः ।
८३६ ॐ बृहते नमः ।
८३७ ॐ कृशाय नमः ।
८३८ ॐ स्थूलाय नमः ।
८३९ ॐ गुणभृते नमः ।
८४० ॐ निर्गुणाय नमः ।
८४१ ॐ महते नमः ।
८४२ ॐ अधृताय नमः ।
८४३ ॐ स्वधृताय नमः ।
८४४ ॐ स्वास्याय नमः ।
८४५ ॐ प्राग्वंशाय नमः ।
८४६ ॐ वंशवर्धनाय नमः ।
८४७ ॐ भारभृते नमः ।
८४८ ॐ कथिताय नमः ।
८४९ ॐ योगिने नमः ।
८५० ॐ योगीशाय नमः ।
८५१ ॐ सर्वकामदाय नमः ।
८५२ ॐ आश्रमाय नमः ।
८५३ ॐ श्रमणाय नमः ।
८५४ ॐ क्षामाय नमः । (see 443)
८५५ ॐ सुपर्णाय नमः । (see 192)
८५६ ॐ वायुवाहनाय नमः । (see 331)
८५७ ॐ धनुर्धराय नमः ।
८५८ ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
८५९ ॐ दंडाय नमः ।
८६० ॐ दमित्रे नमः ।
८६१ ॐ दमाय नमः ।
८६२ ॐ अपराजिताय नमः । (see 716)
८६३ ॐ सर्वसहाय नमः ।
८६४ ॐ नियन्त्रे नमः ।
८६५ ॐ नियमाय नमः । (see 161)
८६६ ॐ यमाय नमः । (see 162)
८६७ ॐ सत्त्ववते नमः ।
८६८ ॐ सात्त्विकाय नमः ।
८६९ ॐ सत्याय नमः । (see 106, 212)
८७० ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः ।
८७१ ॐ अभिप्रायाय नमः ।
८७२ ॐ प्रियार्हाय नमः ।
८७३ ॐ अर्हाय नमः ।
८७४ ॐ प्रियकृते नमः ।
८७५ ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
८७६ ॐ विहायसगतये नमः ।
८७७ ॐ ज्योतिषे नमः ।
८७८ ॐ सुरुचये नमः ।
८७९ ॐ हुतभुजे नमः ।
८८० ॐ विभवे नमः । (see 240)
८८१ ॐ रवये नमः ।
८८२ ॐ विरोचनाय नमः ।
८८३ ॐ सूर्याय नमः ।
८८४ ॐ सवित्रे नमः ।
८८५ ॐ रविलोचनाय नमः ।
८८६ ॐ अनन्ताय नमः । (see 659)
८८७ ॐ हुतभुजे नमः । (see 879)
८८८ ॐ भोक्त्रे नमः । (see 143, 500)
८८९ ॐ सुखदाय नमः । (see 459)
८९० ॐ नैकजाय नमः ।
८९१ ॐ अग्रजाय नमः ।
८९२ ॐ अनिर्विण्णाय नमः । (see 435)
८९३ ॐ सदामर्षिणे नमः ।
८९४ ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः ।
८९५ ॐ अद्भूताय नमः ।
८९६ ॐ सनाते नमः ।
८९७ ॐ सनातनतमाय नमः ।
८९८ ॐ कपिलाय नमः ।
८९९ ॐ कपये नमः ।
९०० ॐ अव्ययाय नमः । (see 13)
९०१ ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
९०२ ॐ स्वस्तिकृते नमः ।
९०३ ॐ स्वस्तये नमः ।
९०४ ॐ स्वस्तिभुजे नमः ।
९०५ ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः ।
९०६ ॐ अरौद्राय नमः ।
९०७ ॐ कुण्डलिने नमः ।
९०८ ॐ चक्रिणे नमः ।
९०९ ॐ विक्रमिणे नमः । (see 75)
९१० ॐ उर्जितशासनाय नमः ।
९११ ॐ शब्दातिगाय नमः ।
९१२ ॐ शब्दसहाय नमः ।
९१३ ॐ शिशिराय नमः ।
९१४ ॐ शर्वरीकराय नमः ।
९१५ ॐ अक्रूराय नमः ।
९१६ ॐ पेशलाय नमः ।
९१७ ॐ दक्षाय नमः । (see 423)
९१८ ॐ दक्षिणाय नमः ।
९१९ ॐ क्षमिणां वराय नमः ।
९२० ॐ विद्वत्तमाय नमः ।
९२१ ॐ वीतभयाय नमः ।
९२२ ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
९२३ ॐ उत्तारणाय नमः ।
९२४ ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।
९२५ ॐ पुण्याय नमः । (see 687)
९२६ ॐ दुस्वप्ननाशाय नमः ।
९२७ ॐ वीरघ्ने नमः । (see 166, 741)
९२८ ॐ रक्षणाय नमः ।
९२९ ॐ सदभ्यो नमः ।
९३० ॐ जीवनाय नमः ।
९३१ ॐ पर्यवस्थिताय नमः ।
९३२ ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
९३३ ॐ अनन्तश्रिये नमः ।
९३४ ॐ जितमन्यवे नमः ।
९३५ ॐ भयापहाय नमः ।
९३६ ॐ चतुरस्राय नमः ।
९३७ ॐ गभीरात्मने नमः ।
९३८ ॐ विदिशाय नमः ।
९३९ ॐ व्यादिशाय नमः ।
९४० ॐ दिशाय नमः ।
९४१ ॐ अनादये नमः ।
९४२ ॐ भुवोभुवे नमः ।
९४३ ॐ लक्ष्मै नमः ।
९४४ ॐ सुधीराय नमः ।
९४५ ॐ रुचिराङ्गदाय नमः ।
९४६ ॐ जननाय नमः ।
९४७ ॐ जनजन्मादये नमः ।
९४८ ॐ भीमाय नमः । (see 357)
९४९ ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।
९५० ॐ आधारनिलयाय नमः ।
९५१ ॐ धात्रे नमः । (see 43)
९५२ ॐ पुष्पहासाय नमः ।
९५३ ॐ प्रजागराय नमः ।
९५४ ॐ उर्ध्वगाय नमः ।
९५५ ॐ सत्पथाचाराय नमः ।
९५६ ॐ प्राणदाय नमः । (see 65, 321)
९५७ ॐ प्रणवाय नमः ।
९५८ ॐ पणाय नमः ।
९५९ ॐ प्रमाणाय नमः । (see 428)
९६० ॐ प्राणनिलयाय नमः ।
९६१ ॐ प्राणभृते नमः ।
९६२ ॐ प्राणजीवाय नमः ।
९६३ ॐ तत्त्वाय नमः ।
९६४ ॐ तत्त्वविदे नमः ।
९६५ ॐ एकात्मने नमः ।
९६६ ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः ।
९६७ ॐ भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः ।
९६८ ॐ ताराय नमः । (see 338)
९६९ ॐ सवित्रे नमः । (see 884)
९७० ॐ प्रपितामहाय नमः ।
९७१ ॐ यज्ञाय नमः । (see 445)
९७२ ॐ यज्ञपतये नमः ।
९७३ ॐ यज्वने नमः ।
९७४ ॐ यज्ञाङ्गाय नमः ।
९७५ ॐ यज्ञवाहनाय नमः ।
९७६ ॐ यज्ञभृते नमः ।
९७७ ॐ यज्ञकृते नमः ।
९७८ ॐ यज्ञिने नमः ।
९७९ ॐ यज्ञभुजे नमः ।
९८० ॐ यज्ञसाधनाय नमः ।
९८१ ॐ यज्ञान्तकृते नमः ।
९८२ ॐ यज्ञगुह्याय नमः ।
९८३ ॐ अन्नाय नमः ।
९८४ ॐ अन्नादाय नमः ।
९८५ ॐ आत्मयोनये नमः ।
९८६ ॐ स्वयंजाताय नमः ।
९८७ ॐ वैखानाय नमः ।
९८८ ॐ सामगायनाय नमः ।
९८९ ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
९९० ॐ स्रष्ट्रे नमः । (see 588)
९९१ ॐ क्षितीशाय नमः ।
९९२ ॐ पापनाशनाय नमः ।
९९३ ॐ शंखभृते नमः ।
९९४ ॐ नन्दकिने नमः ।
९९५ ॐ चक्रिणे नमः । (see 908)
९९६ ॐ शर्ङ्गधन्वने नमः ।
९९७ ॐ गदाधराय नमः ।
९९८ ॐ रथाङ्ग्पाणये नमः ।
९९९ ॐ अक्षोभ्याय नमः । (see 800-2)
१००० ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः ।


Share your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.